Cheltuieli eligibile Grant Investiții

Prezentarea completă a programului Granturi pentru Investiții este aici: https://moradoconsulting.ro/granturi-pentru-investitii-finantare-de-200-000-euro-pentru-firme/

Cheltuielile cu achiziția de active (corporale și necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
➤ activele sunt utilizate exclusiv în cadrul locaţiei de implementare stabilită prin Cererea de finanţare şi pentru scopul declarat în proiect
➤ activele au fost achiziţionate în condițiile stabilite de legislația în vigoare
Realizarea achizițiilor se efectuează conform Ordinului MFE nr 1284 din 2016

Cheltuieli eligibile Grant Investiții

A Cheltuieli pentru amenajarea terenului:
➤ A1 Cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.
➤ A2 Cheltuieli de mediu includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

B Cheltuieli cu racordarea la utilităţi – asigurarea utilităţilor necesare obiectivului.

C. Cheltuieli cu consultanţa şi proiectarea, managementul de proiect şi asistenţă tehnică, dirigenţia de şantier in cuantum de maxim 10% din valoarea proiectului.
➤  C1. Studii de teren – cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.
➤ C2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii – includ cheltuielile pentru:

 • obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
 • obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 • obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
 • obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
 • întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
 • obţinerea acordului de mediu;
 • obţinerea avizului P.S.I.;
 • alte avize, acorduri şi autorizaţii;
 • achiziționarea semnăturii electronice.

➤ C3. Comisioane, cote si taxe cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.
➤ C4.Proiectare şi inginerie – includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
➤ C5.  Consultanţă – sunt în limita a maximum 10.000 lei şi includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

  • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare /a planului de investiții;
  • plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).

➤ C6. Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziţii
➤ C7. Asistenţă tehnică – includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

  • asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
  • plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

D. Cheltuieli pentru investiţia de bază:
➤ D1. Terenuri, construcţii şi instalaţii – cuprind cheltuieli aferente activităților de achiziţie terenuri şi construcţii, realizarea construcţiilor –  construire/extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

D2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software  şi funcţionale cu si fara montaj) cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:

Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

➤ Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Sunt eligibile cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an. Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

➤ Achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite sunt eligibile până la 10 % din cheltuielile totale eligibile ale proiectului în cauză. În acest caz se va prezenta un raport întocmit de un expert autorizat ANEVAR.
În cazul documentelor privind dreptul solicitantului asupra imobilului, acesta trebuie să demonstreze că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la data depunerii cererii de finanțare, precum și pe perioada de evaluare, selecție și contractare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plății finale în cadrul proiectului):
Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare).
În plus, imobilul (teren și/sau clădiri)
este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului;
nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun.

➤ D3. Activele necorporale  cuprind:
Cheltuieli cu achiziționarea de brevete de invenţie, mărci de produse, software necesar desfăşurării activităţii, alte drepturi şi active similare.
Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:
trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
trebuie să fie amortizabile;
trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat.

➤ D4. Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare, destinate intrevenţiei pentru situaţie de urgenţa.

➤ E1. Organizare de şantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice):
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
Cheltuieli conexe organizării de şantier.

➤ E2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente lucrărilor de construcţii. Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

➤ E3. Cheltuielile cu activități de marketing nu sunt eligibile.
Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului:
* Un Anunț/comunicat de presă  privind începerea proiectului – obligatoriu, in valoare de maxim 3000 lei (TVA inclus);
* Un Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului- obligatoriu in valoare de maxim 3000 lei (TVA inclus);
* Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect – obligatoriu
* Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul realizat prin proiect – obligatoriu
* Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.mfe.gov.ro postat pe site-ul solicitantului – obligatoriu

➤ E4. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar(cheltuieli obligatorii). Rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:
necesare pentru realizarea proiectului,
prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului,
în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011),
efectuate şi plătite de beneficiar,
plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POC». Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului, si codul de identificare al proiectului ;
În conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate)

F. Cheltuieli cu accesibilitatea, promovarea, cu participarea la evenimente, conferințe, târguri inclusiv cele organizate in sistem online/virtual:
taxa de participare
închirierea stand-ului (fizic sau virtual)
transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați,
transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoționale.