Ghid Monitorizare ELECTRIC UP sesiunea 1 (2020)

Actualizat: 22.01.2024

Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului Electric UP Sesiunea 1 – 2020 se face de către Autoritate pe o perioadă de 5 ani de la data obţinerii de către Beneficiar a certificatului de racordare.

➤ Beneficiarii programului ELECTRIC UP sesiunea 1 din 2020  trebuie să realizeze raportarea anuală în platforma https://granturi.imm.gov.ro timp de 5 ani. 

➤ Continut cadru – Raport de monitorizare privind funcționalitatea sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncarcare pentru vehicule electrice, finanțate prin Programul ElectricUp și de auditare energetică este pus la dispozitie de Ministerul Energiei aici: https://energie.gov.ro/anunt-in-atentia-beneficiarilor-programului-de-finantare-electric-up-3/

➤ Documentația de raportare va fi elaborată și semnată de către un Auditor energetic/Manager energetic, autorizat în contextul Legii 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, respectiv va fi contrasemnat de către beneficiar, ca asumare a răspunderii pentru datele furnizate.

Firmele ce au montat panouri fotovoltaice și stații de încărcare prin programul ELECTRIC UP 1 au următoarele obligații pe perioada de monitorizare:

➤ Beneficiarul va întocmi şi va transmite anual în format electronic, de la finalizarea proiectului, un raport referitor la funcţionalitatea sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, derularea activităţilor și un audit energetic. Acesta va viza inclusiv raportul de funcționare a sistemului, cu obligativitatea menținerii în funcțiune optimă pe întreaga durată de monitorizare cu o curbă de depreciere de maxim 15%, iar în situația instalării unor sisteme de stocare, cu o curbă de depreciere a acestora de maxim 40%.

➤ Să menţină în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare achiziționate și instalate prin program minim 10 ani;
Să asigure în mod gratuit încărcarea autovehiculelor hibride şi electrice, cel puţin pe durata perioadei de monitorizare de 5 ani;
Referitor la acest aspect Ministerul Energiei a venit cu următoarea clarificare aici: https://energie.gov.ro/editare-23-09-2022/   (precizăm că informațiile din acest link nu au fost transpuse într-un ordin de ministru, OUG, instrucțiune)
Energie electrica gratis statii de incarcare Electric UP
➤ Să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;
➤ Să păstreze o perioadă de 10 (zece) ani de la finalizarea Proiectului, dosarul cu toate documentele încărcate electronic prin intermediul aplicaţiei electronice;
➤ Să realizeze măsurile de informare şi publicitate, în conformitate cu specificaţiile programului de finanţare.
➤ Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă a proiectului, utilizând conturi distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului.
➤ Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii sau a diverselor entităţi de control, evaluare şi/sau de audit, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.
➤ Beneficiarul are obligaţia de a informa Autoritatea în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care vor face obiectul confirmării Autorităţii:
– schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului principal sau secundar
– înlocuirea reprezentantului legal
➤ Să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
➤ Să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, obligaţia menţinerii funcţionalităţii investiţiei finanţate prin program, în situaţia în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare achiziţionat în cadrul programului;
➤ Să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice și să se asigure că modulele de comunicare ale sistemului de panouri și ale punctelor de încărcare comunică fără dificultăți cu platforma informatică dezvoltată de Autoritate;
➤ Să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.