POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Valoare sprijin nerambursabil: pana la 1.000.000 euro
Cofinanțare beneficiar: între 10% și 55%
Status: Sesiune ÎNCHISĂ

Investiții eligibile

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
-Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
-Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
-Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
-Internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant).

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro și este împărțită în ajutor de stat regional și ajutor de minimis de maxim 200.000 euro.

Rata de cofinanțare acordată:
-Pentru componenta de ajutor regional:

-Pentru componenta de ajutor de minimis contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis

Un proiect trebuie să includă obligatoriu o investiție în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional. Includerea unor cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis este opțională. Componenta de minimis nu poate depăși însă 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă (potrivit legislației naționale în domeniul fiscal) aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

Eligibilitatea solicitantului

-Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
-Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal
integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de
finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal
anterior depunerii cererii de finanțare.
-Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior
depunerii cererii de finanțare
-Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura
a. contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
b. finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul
c. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării
ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Eligibilitatea proiectului

– Proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități (construcție/ extindere) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare (pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții);
– Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este
de maximum 36 de luni;
– Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea;

Categorii de cheltuieli eligibile:

-Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional): Amenajarea terenului, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială;
-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor
de stat regional);
-Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis): Studii de teren, obținere avize, acorduri, autorizații, proiectare și inginerie, consultanță, asistență tehnică;
-Cheltuieli pentru investiția de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional): construcții și instalații, dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări).
-Active necorporale – ce cuprind:
-Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
-Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului;
-Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional): Organizare de șantier;
-Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile;
-Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finanțabile prin ajutor de minimis);
-Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (finanțabile prin ajutor de
minimis):
-Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor;
-Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management;
-Cheltuieli cu activități de internaționalizare;

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
-Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;
-Achiziționarea de terenuri și/sau construcții;
-Costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere;
-Costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării);
-Salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes
general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ;
-Costuri de personal;