Statii de reincarcare pentru vehicule electrice AFM

Valoarea finanțării:
între 800.000 lei și 8.000.000 lei
Contribuție proprie beneficiar:
0%
Beneficiari eligibili:
UAT-uri și instituții publice
Perioadă depunere proiecte:
Sesiune ÎNCHISĂ

Cine poate accesa finanțare

➤ Instituții publice
➤ Orice UAT

Valoarea finanțării nerambursabile

1. Instituţie publică – maximum 800.000 lei;
2. UAT – municipiul Bucureşti – maximum 8.000.000 lei;
3. Subdiviziune a municipiului Bucureşti – maximum 8.000.000 lei;
4. UAT – municipiu de rang I – maximum 4.000.000 lei;
5. UAT – municipiu de rang II – maximum 3.000.000 lei;
6. UAT – oraş – maximum 2.000.000 lei;
7. UAT – comună – maximum 1.000.000 lei;
8. UAT – judeţ – maximum 4.000.000 lei;
9. Instituţie publică/UAT – localizată în staţiuni turistice de interes naţional – maximum 3.000.000 lei;
10. Instituţie publică/UAT – localizată în staţiuni turistice de interes local – maximum 2.000.000 lei;
11. Zonă metropolitană (definită sau constituită) a municipiilor reşedinţă de judeţ/municipiului Bucureşti – maximum 2.000.000 lei.

Contribuție proprie beneficiar: 0%

Condiții de eligibilitate beneficiar

Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către solicitanţii instituții publice sau UAT care:
➤ acţionează în nume propriu;
➤ sunt proprietari, administratori, locatari sau comodatari ai terenului pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
➤ imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;

➤ nu se află în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
➤ nu sunt înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
➤ nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit
declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
➤ au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
➤ au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu;
➤ nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.

Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
1. staţiile de reîncărcare trebuie să fie în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851;
2. staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul SREN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;
3. staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferată. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real;
4. asigură un minim de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice.
5. studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus și certificatul de urbanism, acorduri şi avize etc
6. asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect;
7. prevede semnalizarea corespunzătoare şi vizibilă a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare.

Cheltuieli eligibile

Finanţarea se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile.
Suma maximă finanţată pentru instalarea unei staţii de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

➤ achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;
➤ lucrări de construcţii şi montaj al staţiilor de reîncărcare;
➤ instalaţiile electrice, cu excepţia cheltuielilor aferente instalaţiei de racordare până la punctul de delimitare;
➤ realizarea şi instalarea panoului de informare;
➤ realizarea şi instalarea panoului de informare conţinând sintagma „Proiect finanţat din Fondul pentru mediu”;
➤ taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;
➤ active necorporale noi (brevete, licenţe, know-how);
➤ proiectare (cap. 3.5.3, 3.5.5 și 3.5.6) în procent de maximum 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente „investiţiei de bază”;
➤ consultanţă (cap. 3.7) în procent de maximum 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente „investiţiei de bază”.

Servicii consultanță

✓ Consultanță pentru accesarea finanțării;
✓ Redactare cererii de finanțare și a oricărui document necesar depunerii;
✓ Asistență acordată proiectantului în vederea îndeplinirii cerințelor de conformitate, eligibilitate și tehnico-financiare;
✓ Asistență pentru depunerea cererii de finanțare;
✓ Asistență pentru redactarea răspunsuri pentru cererile de clarificări;
✓ Asistență pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru întocmirea cereri/cererilor de decontare,

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Vă rugăm să scrieți comentariul!
Vă rugăm să scrieți numele dumneavoastră!