Bucharest Start up City program de finanțare pentru firmele din București

Condiții de eligibilitate  Coduri CAEN  Punctaj  Cheltuieli eligibile  Servicii consultanță

Programul Bucharest Start up City  este suspendat pe perioadă nelimitată din lipsă de fonduri la Primăria Capitalei.


Bucharest Start up City este un program de finanțare pentru firmele din capitală ce va fi administrat de Primăria Municipiului București în parteneriat cu Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România. Se acordă o finanțare nerambursabilă de până la 50.000 euro/proiect pentru firmele înființate după 01.01.2019 care realizează o activitate non-agricolă în Municipiul București.

Valoarea sprijinului nerambursabil

➤ 50.000 euro (239.985 lei) –  nerambursabili;
➤ Contribuție proprie beneficiar minim 10%;
➤ Investiția trebuie să se realizeze exclusiv în Municipiul București;
➤ Se poate accesa finanțarea cu SRL sau SRL-D înființat după 01.01.2019;
➤ Finanțarea se va acorda pentru un număr de minim 200 de beneficiari;

Programul Start-up București condiții:

➤ Pot aplica pentru Programul Bucharest Start-up City toate firmele (SRL, SRL-D) înființate după data de 01.01.2019. Nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, ONG etc;
➤ Firmele trebuie să aibă sediul social și punctul de lucru exclusiv în Municipiul București
➤ Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să fie eligibil în cadrul programului conform listei de coduri CAEN Bucharest Start-up City
➤ Firma este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat la ONRC;
➤ Să creeze minim un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă în locația implementării proiectului cel puțin 1 an de zile după finalizarea implementării proiectului;
➤ Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
➤ Nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare.

Solicită consultanță pentru Bucharest Start-up City

Zona de implementare a proiectului

➤ Proiectele pot fi implementate exclusiv în Municipiul București.
➤ Perioada de implementare a proiectului este de maxim 12 luni de la semnarea acordului de finanțare dar nu mai târziu de 30.septembrie.2020. Perioada de monitorizare este de 3 ani după finalizarea perioadei de implementare.

Listă coduri CAEN eligibile Bucharest Start-up City 2019

➤ Pot primi finanțare prin programul București Start-up firmele care își desfășoară activitatea pe baza unui cod CAEN din următoarele domenii: industrii creative, producție, servicii.
➤ Activitățile agricole nu pot fi finanțate prin acest program;
➤ Codul CAEN pentru care se solicita finanțare trebuie autorizat până la momentul depunerii  cereri de rambursare/plată, în consecință codul CAEN nu trebuie autorizat la momentul depunerii proiectului;
➤ Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
➤ Lista codurilor CAEN pentru Programul Bucharest Start-up City 2019 eligibile poate fi consultată Aici.

Criterii de selecție pentru Programul Bucharest Start-Up City 2019

Evaluarea planului de afaceri se va realiza în trei etape:
1. faza A – evaluarea eligibilității și verificarea administrativă a aplicanților
2. faza B – Evaluarea proiectului conform grilei de mai jos (Grilă de evaluare faza B)
3. faza C – Interviu pentru prezentarea ideii de afacere în fața unui comisii (Grilă de evaluare pentru interviu faza C)

Grilă de evaluare tehnico-financiară (Faza B)

Criteriu de evaluare Punctaj maxim
1. Calitatea planului de faceri 40 puncte
1.1. Descrierea produselor / serviciilor / lucrărilor 5p
1.2. Analiza pieței și strategia de marketing 10p
1.3. Strategia afacerii 10p
1.4. Planul de finanțare (cashflow / buget) 5p
1.5. Impactul social asupra comunității din Municipiul București 10p
2. Cofinanțare suplimentă: 20 puncte
2.1. Beneficiarul contribuie cu minim 20% din valoarea totală a proiectului 20p
2.2. Beneficiarul contribuie cu un procent situat între 10% și 20% Direct proporțional
2.3. Beneficiarul contribuie cu 10% din valoarea totală a proiectului 0p
3. Domeniu de activitate 20 puncte
3.1. Industrii creative 20p
3.2. Producție / Servicii 10p
3.3. Comerț  0P
4. Investiția în echipamente  20 puncte
4.1. Echipamente tehnologice necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea bugetului 20p
4.1. Echipamente tehnologice necesare desfășurării activității în pondere mai mică de 50% din valoarea bugetului 0p
Punctajul maxim ce se poate obține în FAZA B: 100p
Criterii de departajare pentru punctaj egal în Faza B:
-nivelul contribuției proprii financiare asumate;
-ponderea investiției în echipamente în valoarea totală a proiectului
-calitatea planului de afaceri
-punctaj obținut la evaluarea impactului asupra comunității (crit. 1.5)
-data și ora înscrierii în program.

➤ Selecția proiectelor se realizează în funcție de punctajul obținut;

Grilă de evaluare pentru interviu (Faza C)

Criteriu de evaluare Punctaj maxim
1. Prezentarea planului de afaceri (inclusiv nivelul de cunoaștere al domeniului de activitate vizat de planul de afaceri) 10p
2. Calitatea răspunsurilor oferite către membrii juriului 10p
3. Motivația aplicaților cu privire la afacerea propusă 10p
Punctajul maxim ce se poate obține în FAZA C: 30p
Criterii de departajare pentru punctaj egal în Faza C:
-punctajul obținut în faza C
-nivelul contribuției financiare asumate;
-ponderea investiției în echipamente în valoarea totală a proiectului
-calitatea planului de afaceri
-punctaj obținut la evaluarea impactului asupra comunității (crit. 1.5)
-data și ora înscrierii în program.

➤ Selecția proiectelor se realizează în funcție de punctajul obținut;

➤ Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării proiectului trebuie sa se afle în Municipiul București.

Solicită consultanță pentru Bucharest Start-up City

Cheltuieli eligibile

➤ Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; Telefoanele mobile și tabletele nu se pot deconta din proiect.
➤ Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aibă destinație locativă, la momentul achiziției, achiziția se va realiza pe baza unei evaluări ANEVAR în limita a 50% din finanțate (maxim 119.992 lei);
➤ Mijloace de transport: autoturisme electrice, biciclete, biciclete electrice etc
Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 40.000 lei cu TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar. Excepție fac activitățile de rent-a-car, scoli de șoferi, taxi;
➤ Achiziționarea de mobilier, aparatura birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
➤ Achiziționarea echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
➤ Achiziționarea de echipament de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii;
➤ Site de prezentare ( fără hosting) și promovare activității în limita maxima a 6000 lei cu TVA;
➤ Software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicita finanțare inclusiv licențe și software pentru comerțul on-line în limita a 80000 lei; Software pentru comerțul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei
➤ Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologica;
➤ Salarii, Chirii,  Utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate;
➤ TVA nedeductibil pentru firmele neplătitoare de TVA conform Codului Fiscal;
➤ Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri ( 8000 lei);
➤ Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociat/administrator/angajați în limita a maxim 1000 lei cu TVA – OBLIGATORIU;
➤ Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri;
➤ O plăcuță informativă  cu privire la program ce trebuie montată în exteriorul punctului de lucru;

Realizarea achizițiilor:

➤ Decontarea se realizează pe bază de: cerere de rambursare sau cerere de plată
➤ Decontarea poate fi realizată astfel:
1. avans maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate;
2. două cereri de plată și/sau rambursare;
➤ Nu se pot deconta echipamente nelivrate sau servicii neprestate sau prestate parțial;
➤ Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul programului vor fi certificate prin vizită la fața locului (locul de implementare a proiectului);
➤ Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la băncile partenera un credit;
➤ O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil;

Metoda Cererii de Plată
➤ Se achiziționează echipamentele și serviciile de la furnizori cu termen de plata;
➤ Echipamentele sunt livrate la locul de implementare a proiectului și sunt puse în funcțiune;
➤ Se depunere documentație pentru decont ;
➤ Se va verifica documentația de decont și va notifica instituția parteneră pentru a realiza certificarea cheltuielilor;
➤ Instituția partenera va face plata către furnizori în 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.
Metoda Cererii de Rambursare
➤ Se achiziționează echipamentele și serviciile de la furnizori, plata se realizează din surse proprii sau dintr-un credit;
➤ Echipamentele sunt livrate la locul de implementare a proiectului și sunt puse în funcțiune;
➤ Se depunere documentație pentru decont ;
➤ Se va verifica documentația de decont și va notifica instituția parteneră pentru a realiza certificarea cheltuielilor;
➤ Instituția partenera va rambursa valoarea cheltuielilor eligibile în 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.

Grafic de implementare

1. Depunerea proiectelor se va realiza online
2. Perioada de depunere a proiectelor este de 30 zile calendaristice
3. Termen limită de semnare a acordurilor de finanțare 30.septembrie.2019
4. Perioada de implementare este de maxim 12 luni dar nu mai târziu de 30.septembrie.2020
5. Perioada de monitorizare este de 3 ani după finalizarea perioadei de implementare

Servicii de consultanță

Serviciile de consultanță oferite de Morado Consulting pentru Programul Bucharest Start-up City:
1. Realizarea planului de afaceri și a documentației necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
2. Redactarea răspunsurilor pentru cererile de clarificare;
3. Consultanță pentru implementarea proiectului;

Comisionul pentru serviciile de consultanță este de 8.000 lei și se achită astfel:

Tranșa I: la semnarea contractului de consultanță 3.500 lei
Tranșa II: în 15 zile de la data la care proiectul este desemnat câștigător 2.000 lei
Tranșa III: la primirea finanțării: la prima cerere de decont sau obținerea creditului punte 2.500 lei

*în limita locurilor disponibile

Solicită consultanță pentru Bucharest Start-up City

Download documente utile:

Procedura de accesare a programului Bucharest Start-up City (în dezbatere publică)
Lista coduri CAEN eligibile Bucharest Start-up City (în dezbatere publică)


Consultanță pentru accesarea finanțării prin Programul Bucharest Start-up CitySunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cu Politica de Confidențialitate a site-ului*

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here